กฎระเบียบ

1.สวมชุดว่ายน้ำและหมวกว่ายน้ำก่อนลงสระว่ายน้ำ
User of the pool must be appropriat swim wear

2.เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
Children under 10 years must be attended by parents all the time

3.กรุณาล้างตัวที่จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ
Please take a shower before swimming

4.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มลงมารับประทานในสระว่ายน้ำ
Do not bring food and beverage to eat in the pool.

5.ห้ามสวมรองเท้าแตะลงสระว่ายน้ำ
Do not wear sandals or shoes to the pool

6.ห้ามผู้มีโรคติดต่อทางผิวหนังหรือมีบาดแผลลงสระว่ายน้ำ
Do not a contagious skin or wound into the pool.

7.สุภาพสตรีที่เป็นประจำเดือนห้ามลงสระว่ายน้ำฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท
Ladies, the period forbade the pool violation fine of 2,000 baht.

8.กรุณาระมัดระวังในการใช้สระว่ายน้ำ
Please be careful in using the pool

9.หากผู้ใช้บริการทำลายทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย จำเป็นต้องชดใช้ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด
If the users of the destruction of property damage. The amount necessary to eimburse the company.

10.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เชิญบุคคลนั้นออกนอกบริเวณโดยทันที
The Company reserves the right Ladies and gentlemen, this is not Those who do not follow Accordance with the rules or do not follow the advice of the staff? Officials #to invite people to leave the area immediately.